Samråd om bergtäkt på fastigheterna Bråta 2:62, 2:105 samt 2:106 i Härryda kommun

Härryda Kross AB har för avsikt att på fastigheterna Bråta 2:62, 2:105 samt 2:106 i Härryda kommun ansöka om tillstånd för en bergtäkt. Täktområdet ligger intill Bråta industriområde i Härryda kommun, strax norr om Mölnlycke centrum.

Härryda Kross AB har tidigare haft samråd och ansökt om tillstånd om en bergtäkt inom samma område som det här samrådet avser. Den ansökan drogs tillbaka, då det inte var dokumenterat att åkergrodans bevarandestatus i området var säkerställd.

Området avgränsas i norr av väg 40 och i söder av Boråsvägen. Öster om området angränsar befintligt industriområde och väster om området finns en avslutad grustäkt. Brytområdet omfattar en areal om drygt 3,4 hektar och verksamhetsområde uppgår till knappt 5 hektar.

Ansökan gäller ett tidsbegränsat tillstånd på 7 år och omfattar uttag av 1 212 000 ton berg. I snitt innebär det att 173 000 ton material kommer tas ut årligen. Det årliga maximala uttaget kommer uppgå till 300 000 ton.

Ansökan kommer även omfatta dispens från artskyddsförordningen med avseende på lummer, vanlig groda och åkergroda samt dispens från det generella biotopskyddet för kulvertering av dike i jordbruksmark.

Naturvärdesinventeringar och en bullerutredning har utförts i området och det pågår arbete med att ta fram en ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Synpunkter på verksamheten ska skickas till brata@massoptimering.se senast den 20 augusti 2021.

Inkomna synpunkter kommer att beaktas i den kommande ansökan.

Bifogat finns samrådsunderlaget samt fem tillhörande bilagor.