Samråd om bergtäkt på fastigheterna Bråta 2:62, 2:105 samt 2:106 i Härryda kommun

 

Härryda Kross AB har för avsikt att på fastigheterna Bråta 2:62, 2:105 samt 2:106 i Härryda kommun ansöka om tillstånd för en bergtäkt.

 

Täktområdet ligger intill Bråta industriområde i Härryda kommun, strax norr om Mölnlycke centrum. Området avgränsas i norr av väg 40 och i söder av Boråsvägen. Öster om området angränsar befintligt industriområde och väster om området finns en grustäkt. Brytområdet omfattar en areal om drygt 3,7 hektar och verksamhetsområde uppgår totalt till drygt 5 hektar.


Ansökan gäller ett tidsbegränsat tillstånd på 10 år och omfattar uttag av 1 200 000 ton berg. I snitt innebär det att 120 000 ton material kommer tas ut årligen. Det årliga maximala uttaget kommer uppgå till 400 000 ton.


En naturvärdesinventering har utförts i området och det pågår arbete med att ta fram en ansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning där exempelvis en bullerutredning ska ingå.


Synpunkter på verksamheten ska skickas till linda.bjornberg@massoptimering.se senast den 5 juli 2018.


Inkomna synpunkter kommer att beaktas i den kommande ansökan.


Om ni har några frågor är ni välkomna att ringa på 0709-60 83 95.

 

Samrådsunderlag »

Bilaga 1 Översikt Täkt »
Bilaga 2 Sektioner »